Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Bakgrund
Virtuell beredning av Skärande bearbetning - VERB – är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som syftar till att studera den potential och de utmaningar som den digitala omvandlingen av tillverkningsindustrin, ibland kallad industri 4.0, genererar. Projektet har ett särskilt fokus på hur organisationer implementerar, stödjer och på andra sätt lär sig att utnyttja potentialen av nya digitala verktyg och infrastrukturer. Inom ramen för projektet kommer vi under tre år studera ett kluster av små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin och följa deras arbete med att införa och använda ny visualiseringsteknologi som stöd i sina produktionsprocesser. Projektgruppen, där du som doktorand är tänkt att ingå, består av forskare från fler olika akademiska discipliner, däribland informatik, datavetenskap, produktionsteknik, lärande och organisatoriska studier något som innebär att vi som grupp kan adressera tvärvetenskapliga teman och forskningsfrågor. Projektet är indelat i två relaterade delprojekt; en mer tekniskt orienterad del som framförallt fokuserar den tekniska potentialen i visualiseringsprogramvara och hur den typen av verktyg kan spela en roll i den digitala omvandlingen. Projektets andra del är mer fokuserad på att studera människa-teknik interaktion, där lärande, kompetensutveckling och organisationsförändring i samband med att ny teknik implementeras står i centrum.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet
Doktorandtjänsten  är en integrerad del av projektet ovan och kommer främst fokusera på projektets andra del: Människa-teknik interaktion, där de behov av inlärning, kompetensutveckling och organisatorisk anpassning som förväntas uppstå som en konsekvens av arbetet med att implementera ny teknologi är i fokus. Som doktorand kommer du ha möjlighet att påverka såväl projektets tematiska som teoretiska inriktning. Projektet förväntas generera resultat som mer generellt kan bidra till att utveckla förståelsen kring lärande och kompetensutveckling i samband med implementeringsaktiviteter och processer av digital transformation. Dessutom kommer projektet att genomföras i samarbete med deltagande organisationer och förväntas också mer specifikt bidra till deras förmåga i att hantera kompetensutveckling, inlärningsprocesser och förändringsarbete.

Forskningsmiljö:
Doktoranden tillhör forskarutbildningen inom AIL med möjlig placering vid Campus Västervik alternativt vid Högskolan Väst. På plats i Västervik finns en grupp doktorander med olika inriktning inom AIL, men också andra områden, där du som doktorand i så fall är tänkt att ingå. Inom ramen för projektet kommer doktoranden också samverka med verkstadsindustri i Västervik. Som doktorand ingår du i forskningsmiljön inom AIL på campus Trollhättan men har också tillgång till och möjligheter att samverka med  forskningsmiljön inom Produktionsteknik, vid Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan. Doktorandprojektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö inom AIL: Lärande i och för det nya arbetslivet, LINA. För mer information om forskningsmiljön LINA se: LINA

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§).

Behörighetskrav: 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). den som har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl, i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39.
Särskild behörighet har den som har:
1. 90 högskolepoäng med relevans för utbildning på forskarnivå inom ämnet arbetsintegrerat lärande eller motsvarande kunskaper förvärvade i annat sammanhang och
2. examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378 https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder:
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt särskilt utpekade kvalifikationer. Bedömningsgrunder hittas under 3.3 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378.

Urval och antagning:
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Även tidigare praktisk erfarenhet, bedöms. Meriterande är:

 • arbetslivserfarenhet inom industrin
 • erfarenhet av förändringsarbete
 • erfarenhet av och intresse för forskning
 • intresse för lärande- kunskap- och kompetensfrågor
 • intresse för produktionsprocesser och tillverkningsindustri

Villkor:
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Varaktighet: 
En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan:
Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi. Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:

 1. Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 2. Kopia av examensarbeten och andra ev. publikationer (max tre stycken).
 3. Personligt brev (max två sidor) med en kort beskrivning av: 
  -sig själv och sina forskningsintressen
  -sina tidigare erfarenheter av industri och förändringsarbete
  -sin syn på kunskap och kompetens kopplat till AIL med en beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom tjänstens område
  -sitt motiv till att bedriva forskarstudier
 4. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
 5. Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser, alternativt rekommendationsbrev

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Övrigt:
Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2020-08-30 De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/129 och skickas via post till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/129
Kontakt
 • Lars Walter, Professor, 0520223621, lars.walter@hv
 • Christer Ljungberg, Avdelningenschef, 0520223517, christer.ljungberg@hv.se
 • Linnéa Carlsson, Doktorandutskottet vid HV , 0520-22 35 59, linnea.carlsson@hv.se
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2020-07-02
Sista ansökningsdag 2020-08-30

Tillbaka till lediga jobb