Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Licentiand i psykologi

Institutionen för individ och samhälle vid Högskolan Väst utlyser en anställning som licentiand med en utbildningsplats på forskarnivå i psykologi i samarbete med Göteborgs universitet. Utlysningen omfattar utbildning på forskarnivå omfattande120 högskolepoäng (två års heltidsstudier) och avslutas med filosofie licentiatexamen. Utbildningen bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%. Utbildningen beräknas starta i mitten av augusti 2024.

Licentiandens vetenskapliga arbete i projektet

Datorspelande (gaming) är en utbredd aktivitet bland ungdomar. En sådan aktivitet kan dock bli problematiskt och utgöra en risk för ungas psykiska hälsa, så som aggression, nedstämdhet eller andra emotionella problem. Gaming och problemen kring det uppmärksammas i forskning och genom Världshälsoorganisationens diagnos, gaming disorder. Diagnosen syftar på dem där datorspelandet har tagit över större delar av livet och riskerar skapa ohälsosamma konsekvenser. Varför vissa ungdomar utvecklar problematiskt datorspelande och på vilket sätt ungas datorspelande relaterar till förändringar i deras psykiska hälsa, är ännu oklart. Syftet med det vetenskapliga projektet är att få fördjupad kunskap om relationen mellan gaming och psykisk hälsa. Genom tillgång till rapporter från både ungdomar och deras föräldrar, longitudinella analyser och analyser av dag-till-dag variationer i ungas vardag ska vi undersöka dessa samband.

Institutionen för Individ och samhälle söker nu en licentiand som ska vara knuten till projekten Gaming och föräldraskap samt Gaming och ungas psykiska hälsa. Du kommer att ansvara för bearbetning av insamlade data från ungdomar och deras föräldrar samt longitudinella data från ungdomar. Vi ser att du är en person som är intresserad av forskning om ungdomar och riskbeteende, samt att arbeta i en vetenskaplig miljö.

Ämnesområde: Psykologi

Forskningsmiljö

Licentianden kommer antas till forskarutbildningen i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Göteborgs Universitet. Licentianden kommer att vara anställd och placerad vid Högskolan Väst. Licentiandprojektet kommer att ske i nära samarbete med andra forskarstuderande och forskare i Forskargruppen Barn och unga vid Högskolan Väst som bedriver forskning om barns och ungdomars lärande, utveckling, hälsa och livsvillkor såväl i institutionella miljöer som i hemmet och på fritiden. För mer information om forskargruppen Barn och Unga på Högskolan Väst, klicka här: Högskolan Väst - Den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön, BUV (hv.se)

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av en självständig licentiatuppsats. Som licentiand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En licentiand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan licentiatexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet psykologi.

Behörighetskrav

För att kvalificera sig för anställning som licentiand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: 1) grundläggande behörighet och 2) särskild behörighet.

 1. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
 • har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 1. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i psykologi har den som har:
 • Fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
 • minst 60 högskolepoäng i psykologi på avancerad nivå, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav.  

För denna anställning krävs dessutom:

 • Masterexamen i psykologi
 • Kunskap i statistiska analyser med longitudinella data.
 • Noggrannhet och att sökande gärna arbetat med liknande uppdrag tidigare.

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 • Dokumenterad erfarenhet av forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området beroendeforskning och unga.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete och vetenskapligt skrivande (tidigare publiceringar i ämnet ses som meriterande)
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska,
 • Förmåga att kommunicera på svenska då kontakt med ungdomar kan komma att krävas.

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten. 
Läs mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder för forskarutbildning på Göteborgs Universitet här

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som licentiand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd licentiatexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst ett år i taget. Anställningen motsvarar två års heltidsstudier under maximalt fyra år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi.
Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  • Intresse för forskningsämnet
  • Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier
  • Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Examensbevis för kandidat- och masternivå
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument före sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-06-14

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2024/130 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för Individ och samhälle eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2024
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/130
Kontakt
 • Johan Gross, 0520223783
Facklig företrädare
 • OFR/S Funktionsadress
 • SACO-S Funktionsadress
Publicerat 2024-05-23
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb