Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på Flexibelt lärande.

Ämnesbeskrivning
Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medier- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Relationen mellan IT och människa förändrar villkoren för organisering och genomförande av utbildning. Inte minst inom högre utbildning där akademin flexibla lärandeformer kan ses som ett sätt att med IT-system stödja det livslånga lärandet. Flexibelt lärande innebär att utveckla och genomföra lärandekoncept och erbjuda möjligheter att studera på ett annat sätt än traditionellt inom högre utbildning. Det flexibla lärande bygger på andra strategier, metoder och tekniker för undervisning, examination och utvärdering, än traditionell klassrumsundervisning. Detta doktorandprojekt fokuserar på flexibelt lärande, mer specifikt hur digitalisering och tillgång till information kan påverka och förändra högre utbildning.

Möjliga studieobjekt kan vara:

- konceptualisering av teknologi inom flexibla lärandeformer

- hur design av IT har konsekvenser för möjligheter att lära, dela kunskap och hantera kunskap i flexibla lärandeformer

- hur infrastruktur av IT-system i flexibla lärandeformer påverkar villkoren för deltagande och lärande

Avhandlingsarbetet kommer i stort syfta till att ta fram kunskap om metoder, modeller och designkoncept för att utveckla och organisera en alltmer digitaliserad utbildningssektor där flexibelt lärande alltmer fokuseras.

Ämnesområde: Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) 

Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina. För mer information om forskningsmiljön LINA se: hv.se/LINA

Arbetsuppgifter:
 Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand skall normalt sett i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik på Högskolan Väst.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i informatik med inriktning AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet. För mer detaljer kring behörighet: Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/ 


Bedömningsgrunder:
 Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöringen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25.

Kvalifikationer: Den sökande skall ha en bakgrund i informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som t.ex. någon av referensvetenskaperna (se ämnesbeskrivningen) med tydlig inriktning mot informatikfrågor. Kvalifikationer från datavetenskap och medievetenskap är särskilt intressanta.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

 1. ”Idéskiss”: En text omfattande ca 2-4 A4-sidor innehållande en beskrivning av forskningsintresse och dina speciella kvalifikationer för anställningen i fråga.
 2. CV/Meritförteckning
 3. Examensarbete på avancerad nivå
 4. Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 5. Rekommendationsbrev och/eller namn på referenspersoner
 6. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, t.ex. forskningsrelaterade texter (t.ex. artiklar, rapporter etc.) om sådana finns

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2019-01-07.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Ange ref.nr: 2018/280

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligen eller enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/280
Kontakt
 • Thomas Winman, Avdelningschef, +4673-397 50 95, thomas.winman@hv.se
 • Lars Svensson, Professor i Informatik - AIL, +4673-397 51 33
 • Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV, +4670-555 19 85
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, +46520-22 31 93
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2018-11-13
Sista ansökningsdag 2019-01-07

Tillbaka till lediga jobb