Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i produktionsteknik - specialiserad på övervakning av additiva tillverkningsprocesser

Högskolan Väst är en modern högskola beläget i Trollhättan (Sverige) med mer än 15 000 studenter och cirka 700 anställda. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, social utveckling och en hållbar värld. Work Integrated Learning (WIL) är vår övergripande profil och vi tillämpar den i utbildning och forskning utvecklad i nära samarbete med industrin. Samarbete med omvärlden är en prioritet för oss och det resulterar i hög inträde för våra studenter på arbetsmarknaden och i mer än 80 forskningsprojekt per år i samarbete med företag. Inom Institutionen för ingenjörsvetenskap har Högskolan Väst en specifik forskningsmiljö inom produktionsteknik som omfattar forskningsportföljer inom industriell automation, termisk sprutning, additiv tillverkning och svetsning. Det största forskningsområdet idag är additiv tillverkning (AM) inklusive både pulverbäddfusion (PBF) AM samt riktad energideposition (DED) AM. Det involverar ett multidisciplinärt team av forskare från tre olika avdelningar inom institutionen, inklusive modellering, simulering, processtyrning, metallurgi, mekanisk karakterisering och icke-förstörande testning (NDT). 

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Additiv tillverkning (AM) som involverar både Directed Energy Deposition (DED) och Powder Bed Fusion (PBF) drar till sig allt större uppmärksamhet för tillverkning av komplexa strukturer som inte är möjliga via traditionell bearbetning och med minimalt materialspill. Avsevärda forskningsansträngningar har ägnats över hela världen för att undersöka ovanstående AM-vägar för att bygga metalldelar. Högskolan Väst har en stark forskningsmiljö inom AM etablerats med hjälp av ett flertal finansierade projekt genomförda i nära samarbete med näringslivet. I linje med de globala hållbarhetsmålen blir återvinning och återanvändning av material mer relevant. Därför har Högskolan Väst som mål att öka materialanvändningen och processeffektiviteten i tillverkningen.

Doktorandprojektet kommer att fokusera på utveckling av övervakningsmöjligheter för additiva processer för att möjliggöra hållbar bearbetning. Inom materialcykeln kommer nya material för AM samt avfallsmaterial som pulver och tråd att analyseras och kvalificeras för potentiell återanvändning i olika processkedjeled. Detta kommer att kräva utforskning av övervakningsmöjligheter och systematiska experimentella studier för att utvärdera processegenskaper baserat på råmaterialstadiet.

Potentiella forskningsfrågor inkluderar:

 • Hur påverkar värmepåverkade eller spillpulverpartiklar processegenskaperna i DED och PBF?
 • Vilka sensorsignaler ger indikationer om materialstatus?
 • Hur kan processparametrarna anpassas efter råvarans egenskaper?

Ämnesområde: Produktionsteknik

Forskningsmiljö:

Doktorander i produktionsteknik blir medlemmar i forskargruppen PTW (Produktionsteknik Väst). Gruppen samarbetar med verkstadsindustrin i regionen vid Produktionsteknikcentrum som inrymmer ett avancerat forskningslaboratorium. Tryck här för mer information om vårt forskningscenter.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet.

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • Har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng,
 • Varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i produktionsteknik har den som har:

 • Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet.
 • Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång
 • Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.

För denna anställning krävs dessutom:

 • En examen på masternivå i maskinteknik/produktionsteknik eller motsvarande
 • Dokumenterad kunskap om materialbearbetning (svetsning, plätera, additiv tillverkning) eller lager-för-lager-deponering (såsom tråd-båg AM, termisk sprutning)
 • Dokumenterad kunskap om processövervakning
 • Dokumenterad erfarenhet av robot/CNC-styrning
 • Dokumenterad förmåga i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 1. Kunskaper om laserriktad energideponering och pulverbäddsfusion
 2. Erfarenhet av övervakning av högtemperaturmetallprocesser
 3. Erfarenhet av materialmodellering och termodynamik
 4. Visad forskningserfarenhet och vetenskaplig skrivförmåga i form av tidigare publicering
 5. Vilja att resa och utföra experiment utanför Högskolan Väst vid behov
 6. Förmåga att kommunicera på svenska

Bland de icke-obligatoriska behörigheterna är behörigheterna 1, 2 och 3 viktigast.

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till produktionsteknik.

Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Produktionsteknik kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan:

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev
  • Innehållande: Intresse för forskningsämnet
  • Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier
  • Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Examensbevis för kandidat- och masternivå
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Diploma Supplement och kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-08-04.

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2024/146 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för ingenjörsvetenskap eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/146
Kontakt
 • Isabelle Choquet, 0520-223315
 • Jörg Volpp, +46520223309
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-600157
Publicerat 2024-07-02
Sista ansökningsdag 2024-08-04
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb