Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i arbetsintegrerat lärande

Institutionen för hälsovetenskap vid Högskolan Väst utlyser en tjänst, från licentiand till doktor i Arbetsintegrerat lärande med inriktning vård.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

I det planerade forskningsarbetet fokuseras hur organisatoriska förändringar påverkar olika professioners gränser, arbetsmiljö samt möjlighet att utföra en god och säker sjukhusvård.

Avhandlingen kommer att bestå av flera studier som riktar in sig på olika professioners-, teams- och ledningsperspektiv för att skapa en helhetsbild av utmaningar för professionellt lärande inom sjukhusvården i dag. Målet är att avhandlingen ska bidra med kunskap som leder till en förbättrad arbetsmiljö likväl som kvalité och säkerhet i vården.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö:

Lärande och vårdande för hållbar hälsa, LOVHH

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet omvårdnad och vårdvetenskap.

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: 1) grundläggande behörighet och 2) särskild behörighet.

 1. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
  • har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
  • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 2. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsintegrerat lärande har den som har:
  • Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet arbetsintegrerat lärande. 
  • Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång. Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.

För denna anställning krävs dessutom:

 •  Licentiatexamen med relevans för Arbetsintegrerat lärande där licentiatavhandlingen behandlar, ett för kommande avhandling, adekvat område. 

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 •  Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete och vetenskapligt skrivande (tidigare publiceringar i ämnet ses som meriterande),
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt engelska,
 • Förmåga att kommunicera på svenska. 

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen.  Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till arbetsintegrerat lärande (AIL).

Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Arbetsinegrerat Lärande Dnr 2021/159 kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  • Intresse för forskningsämnet
  • Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier
  • Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Examensbevis för kandidat- och masternivå
 • Examensbevis för licentiat 
 • Avhandlingsarbete för licentiatexamen 
 • Kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen samt för forskarutbildning (lic) på originalspråk samt i översättning
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-06-14

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2024/131 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för hälsovetenskap eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/131
Kontakt
 • Anastasia Sieburg, 073-1039840
Facklig företrädare
 • SACO-S Funktionsadress
 • OFR/S Funktionsadress
Publicerat 2024-05-24
Sista ansökningsdag 2024-06-14

Tillbaka till lediga jobb