Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i produktionsteknik - AI-pipeline för assimilering av industriella sensordata

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet
Bearbetning och assimilering av stora mängder sensordata i produktionsmiljöer innebär stora utmaningar, särskilt när det gäller automatisk bedömning av datakvalitet, anpassning till föränderliga produktionsmiljöer (som till exempel förändringar på fabriksgolvet) och underlättande av branschöverskridande delning av AI-lösningar. Det finns ett stort behov inom industrin att kunna upptäcka datakvalitetsproblem från många sensorer och att extrahera information från data på ett modulärt sätt. Det övergripande målet är att skapa en agil AI-arkitektur som enkelt kan anpassas till olika sensortyper och situationer. I ett nytt projekt i samarbete med svensk industri söker vi en doktorand till en tjänst vid Högskolan Väst.

Den vetenskapliga delen av projektet
Bearbetning och assimilering av stora mängder sensordata i produktionsmiljöer innebär betydande utmaningar, särskilt när det gäller att automatiskt utvärdera datakvalitet, anpassa sig till föränderliga produktionsmiljöer (som förändringar på fabriksgolvet) och underlätta delning av AI-lösningar. Det finns ett stort behov från industrin att kunna upptäcka datakvalitetsproblem från många sensorer och att extrahera information från data på ett modulärt sätt. Det övergripande målet är att skapa en smidig AI-arkitektur som enkelt kan anpassas till olika sensortyper och situationer. I ett nytt projekt i samarbete med svensk industri söker vi en doktorand för en anställning vid Högskolan Väst. I detta doktorandprojekt skall doktoranden arbeta med utvecklingen av en modulär och smidig AI-arkitektur baserad på Data-Information-Knowledge-Wisdom (DIKW) datahanteringspyramiden, specifikt utformad för bearbetning av sensordata.

Forskningen syftar till att möta industrins behov av att upptäcka datakvalitetsproblem från många sensorer och att extrahera information från data på ett modulärt sätt. Projektet fokuserar på att besvara forskningsfrågorna om databearbetning 1) för att identifiera och hantera data av otillräcklig kvalitet, 2) extrahera relevant information, och 3) underlätta smidiga förändringar i dataassimileringsprocessen (dvs. se till att arkitekturen lätt kan överföras mellan branscher och applikationer). Det övergripande målet är att skapa en smidig AI-arkitektur som enkelt kan anpassas till olika sensortyper och situationer.

Det ovanstående planeras att uppnås genom att använda en modulär lagerarkitektur. Den nya doktoranden kommer att arbeta med akademiska medlemmar från universitetet och ingenjörer från samarbetsindustrier för att utveckla en smidig AI-arkitektur bestående av distinkta lager i bearbetningsflödet. Det första lagret fokuserar på databehandling som är beroende av sensorn, vilket omfattar kalibrering specifikt för varje sensor. Det andra lagret använder sensoragnostiska maskininlärningstekniker för att omvandla sensordata till information med hjälp av djupinlärningsarkitekturer. Det tredje lagret är ett applikationsspecifikt informationsbearbetningslager som utnyttjar symbolisk bearbetning för att analysera information från det föregående lagret. Detta möjliggör extraktion av kontext- och målspecifik information, vilket ger användarna värdefulla insikter anpassade till deras mål. Dessutom underlättar detta lager användarinteraktion för att förstå nya behov, som att införliva nya sensorer eller justera arkitekturen för olika industriella uppställningar.

Ämnesområde: Produktionsteknik

Forskningsmiljö:
Doktorander i Produktionsteknik blir medlemmar i forskargruppen PTV (Produktionsteknik Väst). Gruppen samarbetar med verkstadsindustrin i regionen vid Produktionstekniskt centrum, som inrymmer ett avancerat forskningslaboratorium. Klicka här för mer information om vårt forskningscenter.

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framför allt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom produktionsteknik.

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i produktionsteknik:

För att uppfylla kravet på särskild behörighet för doktorsexamen i industriell produktion krävs att den som har avlagt en examen på avancerad nivå i ett ämne som är relevant för forskarutbildningsämnet. Examen kan vara inom datavetenskap, mekatronik, elektroteknik, teknisk matematik, teknisk fysik eller motsvarande, med ett examensarbete motsvarande minst ett halvårs studier. Behörighetskraven kan uppfyllas genom studier i Sverige eller utomlands. För mer information, se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i industriell produktion, dnr U 2021/160.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Examen på avancerad nivå i datavetenskap, mekatronik, tillämpad fysik, elektroteknik, teknisk fysik eller motsvarande
 • Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska (dokumenterad kunskap)
 • God samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 • Evidensbaserad (via GitHub) erfarenhet av att arbeta med ML/AI-algoritmer med hjälp av populära verktyg som TensorFlow och/eller PyTorch
 • Erfarenhet av att arbeta med industriella sensordata
 • Erfarenhet av att utveckla nya ML/AI-arkitekturer
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete och vetenskapligt skrivande (tidigare publiceringar i ämnet ses som meriterande)
 • Förmåga att kommunicera på svenska.

Bedömningsgrunder:
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till produktionsteknik.

Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Produktionsteknik kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:
En anställning som doktorand ska gälla tills vidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan:
Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  • Intresse för forskningsämnet
  • Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier
  • Motiv till att bedriva forskarstudier
  • Examensbevis för kandidat- och masternivå
  • Examensarbete på avancerad nivå
  • Diploma Supplement och kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
  • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-06-07

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2024/97 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för Ingenjörsvetenskap eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/97
Kontakt
 • Fredrik Sikström, 0520-223344
Facklig företrädare
 • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
 • Victoria Sjöstedt, OFR, +46721-600157
Publicerat 2024-04-26
Sista ansökningsdag 2024-06-07

Tillbaka till lediga jobb