Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Högskolan Väst söker en Doktorand i arbetsintegrerat lärande med inriktning mot undervisning för hållbar utveckling

Ämnet Arbetsintegrerat lärande definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. I fokus är arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskningen karakteriseras av samverkan med det omgivande samhället.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Doktorandprojektet handlar om att bidra till forskning och kunskap om lärares arbete med undervisning om och för hållbar utveckling i grundskolans yngre åldrar. Utbildning och skolan är ofta utpekade som en viktig transformator för att möjliggöra delaktighet och en kritisk blick på hållbarhetsfrågor. Forskningen som fokuserar lärares arbete med undervisning för hållbar utveckling är ännu i sin linda. Tendensen är att forskningen mest har belyst förskoleverksamhet eller grundskolans äldre åldrar/gymnasiet. Hur lärare för elever i grundskolans yngre åldrar (åk 1–6) arbetar med hållbarhetsfrågor är mindre belyst i forskningen. Doktorandprojektet handlar om lärares arbete med att göra elever i grundskolans yngre åldrar delaktiga i undervisningen om/för hållbar utveckling, ytterst syftande till att möjliggöra utveckling av elevers handlingskompetens i frågor som rör hållbar utveckling. Projektet är inriktat på AIL och är praktikutvecklande till sin karaktär.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö:

Doktoranden tillhör forskarutbildningen inom AIL vid Högskolan Väst. Doktorandanställningen är förlagd vid institutionen för individ och samhälle.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet HR och personal- och arbetsvetenskap.

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda:
1)
grundläggande behörighet och 2) särskild behörighet.
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • Har avlagt examen på grund och avancerad nivå,
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsintegrerat lärande har den som har:
 • Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet arbetsintegrerat lärande.
 • Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång. Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige ellerutomlands

För denna anställning krävs dessutom:

 • God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska, då det både i forskarstudier och i institutionstjänstgöring ingår aktiviteter där det krävs textproduktion på både engelska och svenska samt att det i arbetsuppgifterna ingår undervisning på svenska och kan förekomma undervisning på engelska.

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 • Examen på grund, eller avancerad nivå, inom utbildningsvetenskap, lärarexamen eller motsvarande.
 • Dokumenterad erfarenhet av kvalificerat arbete inom undervisning om och för hållbar utveckling på kurs på lärarprogram
 • Dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom lärarutbildning eller angränsande utbildningar
 • Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete och vetenskapligt skrivande där tidigare publiceringar i ämnet ses som meriterande,

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Arbetsinegrerat Lärande Dnr 2021/159 kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats. Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  • Motiv till att bedriva forskarstudier
 • En Idéskiss: en beskrivning av ditt intresse för och tidigare erfarenheter av forskningsområdet. Argumentera gärna för vad du tycker är särskilt intressant att undersöka inom forskningsfältet och ge förslag på vad för undersökning du skulle vilja genomföra samt hur denna kan utformas för att bidra till kunskapsutveckling inom forskningsfältet. Idéskissen bör omfatta 1000-1500 ord.
 • Examensbevis för kandidat- och masternivå
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är
skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Ansökningar som inte är kompletta enligt ovan kommer inte att behandlas.

I urvalsarbetet kan det förekomma provföreläsning och arbetsprov.


Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument fram till sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-09-01

Institutionen för individ och samhälle eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/71
Kontakt
 • Johanna Larsson, 0739013332
 • Elisabeth Jansson, 0739013375
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
 • Jonas Hallberg, SACO-S, 0520-223698
 • Josefa Vega Matuszczyk, SACO-S, 0520-223714
Publicerat 2024-06-19
Sista ansökningsdag 2024-08-15
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb