Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Vill du vara med att utveckla vårt forskningsämne i arbetsintegrerat lärande? Högskolan Väst är det första lärosäte i världen som erbjuder en forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande (AIL).

Doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL). Ref. nr. R 2022/70

Dagens arbetsliv inom produktionsindustrin står inför stora förändringar och utmaningar. Dessa förändringar ställer ofta höga krav på den enskilde medarbetarens kunskap och kompetens, samtidigt som medarbetaren behöver vara flexibel i sitt arbete. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och en del av den tycks vara arbetsrelaterad. I DIGHEP-projektet (Digitalisering för hälsofrämjande) fokuserar forskargruppen på att identifiera och utvärdera innovativa arbetssätt för att uppnå hållbar hälsa i arbetslivet för anställda inom produktionsindustrin, med stöd av digitala lösningar. Det aktuella doktorandprojektet är specifikt inriktat på vad som kan uppnås med införandet av digitala lösningar för ett hållbart arbetsliv och arbetsrelaterad hälsa på industriarbetsplatserna.

Projektet syftar till att bidra till ett effektivt och förebyggande arbete inom hälsa på arbetsplatser. Genom att kontinuerligt jämföra hälsoaktiviteter med individers uppfattning om sin egen arbetsrelaterade hälsa, analyseras data för att se vilka hälsorelaterade aktiviteter som fungerar i olika situationer. Genom att även bygga lösningar baserade på artificiell intelligens (AI) kan ytterligare tillföra skräddarsydda aktiviteter för hållbar hälsa. Resultatet av projektet ska bidra till forskning och praktik för nya strategier och metoder, samt nya digitala lösningar som bidrar till ett hållbart arbetsliv och hållbar arbetsrelaterad hälsa för anställda i produktionsindustrin. Forskningsprojektet bedrivs i nära samarbete med företag som utvecklar digitala lösningar för hälsofrämjande och med företag inom produktionsindustrin med intresse för utveckling av den arbetsrelaterade hälsan för sina anställda.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Produktionsindustrin står inför en pågående omvandling, där det ställs höga krav på anställda baserat på snabba tekniska framsteg. En ökad förståelse för anställdas arbetssituation och arbetsmiljö i förhållande till de förändrade arbetskraven behöver utvecklas för en hållbar hälsa. Doktorandprojektet avser att utveckla kunskap och kompetens om hur hållbar hälsa hos anställda kan uppnås i arbetslivet med stöd av digitala verktyg. Projektet ska identifiera och utvärdera sambandet mellan hälsomotiverade aktiviteter och hållbar hälsa på arbetsplatsen i produktionsindustrin. I projektet innebär arbetsintegrerat lärande att företag och forskare vid Högskolan Väst lär av varandra genom forsknings- och utbildningsinsatser i ömsesidigt samarbete och producerar ny kunskap tillsammans i en industriell kontext. Forskningen i projektet ska därmed identifiera lärandet vid utveckling och testning av olika hälsorelaterade aktiviteter där kunskap kan uppnås om vilka effekter olika aktiviteter har, vilket bidrar till både industrins hälsopromotiva stöd för sina anställda och till forskningen. Projektet bedrivs tillsammans med företag som bland annat arbetar inom produktionsbranschen samt med företag som utvecklar digitala lösningar.

Forskningsområdet arbetsintegrerat lärande (AIL)

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete, samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer.

Forskningsmiljö:

Doktoranden tillhör forskarutbildningen inom arbetsintegrerat lärande (AIL) med placering i Trollhättan. Doktorandprojektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Väst, inom projektet DIGHEP och inom industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL) inom forskningsmiljön Primus.

 

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). 

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl, i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39.

Särskild behörighet har den som har 

 1. utbildning på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet arbetsintegrerat lärande eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper,
 2. examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i Arbetsintegrerat lärande , Dnr 2021/159.

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i Arbetsintegrerat lärande. 

Urval och antagning

Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Även tidigare praktisk erfarenhet bedöms.

Meriterande är:

 • arbetslivserfarenhet inom universitet och högskoleverksamhet
 • erfarenhet av förändringsarbete
 • erfarenhet av och intresse för forskning
 • intresse för lärande-, kunskap- och kompetensfrågor

Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp, samt ha goda kunskaper i svenska och engelska. För att vara framgångsrik i detta projekt behöver den sökande vara motiverad och ha ett strukturerat arbetssätt. Den sökande behöver ha kunskaper inom informatikområdet där studier av teknologi, organisationer, människor och information samspelar för att stödja lärande, kunskapsspridning och samverkan.

Villkor

Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Anställningen som doktorand kan med 20 procents institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i september eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive lärosäte fastställda lönestegen för doktorander.

Varaktighet

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via: Högskolans hemisda.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning. Personligt brev (max två sidor) med en kort beskrivning av:
  - sig själv och sina forskningsintressen
  - sina tidigare erfarenheter av förändringsarbete
  - sin syn på kunskap och kompetens kopplat till AIL med en beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom tjänstens område
  - sitt motiv till att bedriva forskarstudier
 • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra ev. publikationer (max tre stycken)
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser, alternativt rekommendationsbrev
 • Examensarbete på avancerad nivå.
 • Examens intyg på grund- och avancerad nivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2022-07-31.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:
Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan
Sverige

Ange ref.nr: 2022/70

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/70
Kontakt
 • Thomas Winman, 0520-223943
 • Sofie Stenqvist (HR), sofie.stenqvist@hv.se
 • Linnéa Carlsson (doktorandutskottet), 0520-223559,linnea.carlsson@hv.se
Facklig företrädare
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-223505
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
Publicerat 2022-04-04
Sista ansökningsdag 2022-07-31

Tillbaka till lediga jobb