Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker nu en doktorand i Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot interaktiva digitala lösningar i hemvård

Vill du vara med att utveckla ett nytt forskarutbildningsämne?
Högskolan Väst i Sverige är först ut i världen med forskarutbildning i Arbetsintegrerat Lärande!

Digitala beslutstöd används i vården som ett komplement till personalens kunskap och kompetens. Syftet med digitala beslutsstöd är att personalen skall kunna göra en strukturerad bedömning och att patienten skall få rätt vård, samtidigt som information dokumenteras under vårdprocessen. Under senare år har personal i hemvård (primärvård) mött krav på en alltmer avancerad vård i hemmet för relativt sjuka patienter, vilka för bara tio år sedan inte hade skrivits ut från sjukhus. Det har också kommit att bli både en nationell och en internationell inriktning att fler skall vårdas i eller nära sitt hem, vilket ligger i linje med den svenska regeringens beslut om ökad Nära vård. Detta ställer nya krav på sjuksköterskor, undersköterskor och övrig omvårdnadspersonal i hemvård, krav som framför allt nyutbildad personal inte är förberedda på. Speciellt sjuksköterskor, vilka är de som är ansvariga för omvårdnaden, behöver idag ha en bred kompetens då de måste bemästra avancerad vård i många olika hemmiljöer. Dagens beslutsstöd, om det ens finns, räcker ofta inte till. Tiden för introduktion av ny personal i hemvården är också kortare idag än tidigare, trots att det nu krävs längre tid för att lära sig arbetet. Personal i hemvården arbetar också ofta ensamma med patienten i dennes hem och de står därmed ofta ensamma inför beslut i komplexa situationer.

Mot denna bakgrund har ett forskningsprojekt initierats vid Högskolan Väst med syfte att utveckla interaktiva digitala lösningar som bidrar till att förbättra beslutstöd i den dagliga praktiken för personal i hemvård. Projektet skall också bidra till ett kollegialt och arbetsintegrerat lärande i den dagliga praktiken där personal arbetar med vård i hemmet.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet ”Interaktiva digitala lösningar i hemvård”
Det aktuella doktorandprojektet ingår som en del i ovan nämnda forskningsprojekt. Fokus för doktorandprojektet är att studera omvandling av existerande praktiker i hemvårdens verksamheter och föreslå nya eller modifierade digitala lösningar för beslutstöd som fungerar i praktiken. Syftet är att stödja vårdare och patienter i att nå bästa möjliga livskvalitet och vård i hemmet. De digitala lösningar för tryggt beslutsfattande som skall tas fram i detta projekt måste baseras på verksamheternas och personalens villkor, samt inbegripa befintlig teknologi (potentiellt inspirerade från arbetsområden utanför vården). Nyckelorden i projektet är säkerhet, etik, tillit, kompetens, utveckling och kunskapsdelning - baserat på faktorer såsom patienters individuella behov och vårdares individuella kunskap.

Genom en användarcentrerad designprocess som involverar alla intressenter, inklusive både vårdare och patienter, förväntas de föreslagna framtida systemen kännetecknas av:

 • Gott stöd för beslut om åtgärder för oerfarna vårdare, möjliggöra för patienterna att bli en ansvarsfull och jämlik part i vården, adekvat integration med befintliga vårdprocesser, digitala lösningar och medicinsk kunskap, samt kostnadseffektiv design i huvudsak baserad på befintliga digitala interaktiva plattformar.
 • Teorier inom förändringsledning, lärande, människa-dator-interaktion och digital transformation samt användning av kvalitativa och designinriktade metoder kommer att bli aktuella i projektet.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat Lärande (AIL)
Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete, samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer.

Forskningsmiljö:
Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö i Arbetsintegrerat lärande, https://www.hv.se/arbetsintegrerat-larande/.

Samverkansarenorna Hälsoakademin Väst och Kommunakademin Väst baseras på samverkan mellan Högskolan Väst, NU-sjukvården samt primärvården och de 14 kommunerna i Fyrbodal. Dessa arenor utgör de samverkande parterna som erbjuder tillgång till arbetspraktikerna som är aktuella i doktorandprojektet.

Arbetsuppgifter:
Forskningsprogrammet omfattar, utöver att delta i kurser på forskarnivå och andra aktiviteter, att genomföra ett självständigt avhandlingsarbete. Doktoranden skall framförallt ägna sig åt sin egen utbildning. En doktorand kan också i en begränsad omfattning vara engagerad i utbildning, forskning och administration, huvudsakligen på den institution doktoranden är antagen vid. Sådana åtaganden för en doktorand som inte avlagt examen får inte omfatta mer än 20 procent av heltid enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap 5 avsnitt 2). Beroende på den sökandes profil och intresse kommer doktoranden att antas antingen till Institutionen för Ekonomi och IT eller Institutionen för Hälsovetenskap.

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl, i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39

Särskild behörighet har den som har:

 • 90 högskolepoäng med relevans för utbildning på forskarnivå inom ämnet arbetsintegrerat lärande eller
 • motsvarande kunskaper förvärvade i annat sammanhang och examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller
 • annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378 https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder:
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378.
https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Urval och antagning:
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Även tidigare praktisk erfarenhet, bedöms.

Meriterande kvalifikationer:
För att driva detta projekt i hamn är det meriterande med en stark motivation för forskarutbildning, ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga samt goda kommunikationsfärdigheter både i det svenska och engelska språket. Den sökande bör ha kunskaper i informatik med studier av organisationer, människor och digitala teknologier som samspelar för att underlätta lärande, kunskapsdelning och samarbete. Den sökande bör också ha kunskap i offentligt finansierad sjukvård och det svenska sjukvårdssystemet.

Andra meriterande kunskaper för denna anställning inkluderar:

 • erfarenhet från sjukvård/hemtjänst och medicinsk kunskap,
 • erfarenhet från genomförande av iterativa användarcentrerade designprocesser inklusive mjukvaru-prototyping och kvantitativa/kvalitativa utvärderingsmetoder.

Villkor:
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Anställningen som doktorand kan med 20 procents institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i mars eller enligt överenskommelse. För att anställning skall bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Varaktighet:
En anställning som doktorand skall gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi.
Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan skall bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  -Intresse, kunskap och förståelse för forskningsämnet AIL
  -Tidigare erfarenheter gällande tilltänkta forskningsämnet och dess forskningsmetoder samt vetenskapliga teoribildning
  -Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Idéskiss (innehållande en övergripande skiss på ett forskningsupplägg inom det angivna doktorandprojektet som intresserar den sökande)
 • Examensarbete på avancerad nivå.
 • Intyg och betyg från examen på grund- och avancerad nivå
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser, alternativt rekommendationsbrev
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2021-01-31

De underlag som inte kan skickas digitalt skall märkas med referensnummer 2020/216 och skickas via post till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannons.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskomelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/216
Kontakt
 • Ann Svensson, Docent i Informatik, +46735004306, ann.svensson@hv.se
 • Thomas Pederson, Gäst professor, thomas.pederson@hv.se
 • Åsa Rejnö, Universitetslektor , +46739013430,asa.rejno@hv.se
 • Anna Andersson, Doktorandutskottet HV, +46 739013442,anna.andersson.3@hv.se
Facklig företrädare
 • Berit Forsman, SACO, +46739013410
 • Amanda Johansson,OFR , +46520223101
Publicerat 2020-12-16
Sista ansökningsdag 2021-01-31

Tillbaka till lediga jobb