Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, söker nu en doktorand i Arbetsintegrerat lärande, Tema vård, inom projektet ”Diabetessjuksköterskans professionsutveckling i relation till digifysiskt egenvårdsstöd”.

I projektet fokuseras diabetessjuksköterskans lärande i arbetslivet, förändrat digifysiskt arbetssätt samt professions- och organisationsutveckling inom diabetes typ 2 vård. Forskningen har en koppling till specialistsjuksköterskeutbildningen i diabetesvård och person-centrerad vård. Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Det kräver ett förändrat förhållningssätt där organisationen bygger på en relation och där patienten blir en aktiv medskapare istället för en passiv mottagare. Medicinsk utvecklingen inom diabetesvården går snabbt och behovet av vårdforskning är samtidigt stort. Föreliggande projekt kan bidra med kunskaper om och utveckling inriktade mot diabetes-sjuksköterskans framtida utmaningar och professionsutveckling i en alltmer digitaliserad vård.

Doktorandens vetenskapliga arbete
Doktorandens avhandlingsarbete kommer att genomföras i samverkan med diabetessjuksköterskor vid vårdcentraler i VG-regionen. Inom forskningsprojektets ramar ska doktoranden självständigt planera ett eget avhandlingsarbete. Syftet är att, i samverkan, utveckla och studera diabetes-sjuksköterskans förändrade arbetssätt, arbetsintegrerat lärande (AIL) och professions-utveckling och användande av ett digifysiskt och personligt egenvårdsstöd som främjar patienters inflytande och ansvar över för den egna vården. Det digifysiska vårdandets konsekvenser studeras också. Både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodologi kommer att användas för att fördjupa kunskapen om och belysa AIL i förhållande till diabetessjuksköterskans professions-utveckling och arbetsmiljö.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat Lärande

Forskningsmiljö:
Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö ”Lärande i och för det nya arbetslivet” (LINA), https://www.hv.se/LINA samt vid forskningsmiljön ”Lärande och vårdande” (LOV).

Arbetsuppgifter: 
Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom vårdvetenskap.

Behörighetskrav: 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har :

 • avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat lärande har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, Se 3.1 och 3.2 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378: https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder: 
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378.

Meriterande är specialistutbildning med inriktning mot diabetesvård, erfarenhet av diabetesvård, erfarenhet och intresse av vårdens digitalisering och person-centrerad vård samt god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Urval och antagning:
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på självständigt, skriftligt arbeten av forsknings-och utredningskaraktär. Även tidigare praktisk erfarenhet bedöms.

Villkor:
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i december eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Varaktighet: 
En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi.
Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  -Intresse för forskningsämnet
  -Tidigare erfarenheter gällande tilltänkta forskningsämnet och dess forskningsmetoder samt vetenskapliga teoribildning
  -Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Idéskiss (innehållande en övergripande problemformulering inom det angivna doktorandprojektet – cirka en A4-sida)
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2020-11-05.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/166 och skickas via post till:

Högskolan Väst
HR
461 86
Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannons

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/166
Kontakt
 • Ulla Fredriksson Larsson, Avdelningschef , 0520-223849, ulla.fredriksson-larsson@hv.se
 • Linnéa Carlsson, Doktorandutskottet, 0520-22 35 59, linnea.carlsson@hv.se
Facklig företrädare
 • Berit Forsman, SACO, +46739013410
 • Amanda Johansson,OFR, +46520223101
Publicerat 2020-10-08
Sista ansökningsdag 2020-11-05

Tillbaka till lediga jobb