Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en doktorand inom produktionslogistik med inriktning mot sjukvård.

På logistikområdet finns en omfattande litteratur om operativa styrmodeller avsedda för tillämpning i olika typer av produktionssystem. Det finns olika sätt att kategorisera sådana modeller, till exempel som modeller för sälj- och verksamhetsplanering, lagermodeller samt modeller för produktions- och kapacitetsplanering. Ett typiskt kännetecken för de flesta sådana modeller är att de i hög grad används för att hantera slumpmässiga eller systematiska variationer i efterfrågan och/eller verksamhetens kapacitet. Historiskt sett utgår mycket av denna litteratur från tillverkningsindustrin och de förhållanden som råder där. På senare tid har dock sådana modeller i hög grad även börjat tillämpas i tjänstesektorn, inte minst i sjukvården.

Ett typiskt kännetecken för den stora majoriteten av operativa styrmodeller som man kan hitta i litteraturen, både generellt och specifikt på vårdområdet, är att de är avsedda att användas under normala förhållanden, där variationerna såväl i kapaciteten i produktionssystemets olika delar som i efterfrågan på denna kapacitet typiskt sett är relativt små och/eller delvis förutsägbara, och där man har god kännedom om de statistiska fördelningar som dessa variationer kan beskrivas med. Planering av verksamheten i ett produktionssystem under stor press, d.v.s. förhållanden som är extrema eller som starkt avviker från vad som får anses vara normalt, torde därför typiskt sett vara svår att genomföra med utgångspunkt från verksamhetens normala styrmodeller. Ett konkret och mycket aktuellt exempel på detta är det plötsliga kravet på snabb uppbyggnad av intensivvårdskapacitet som pandemin Covid-19 förde med sig både lokalt och nationellt i Sverige, liksom internationellt.

Mot denna bakgrund har ett forskningsprojekt initierats på Högskolan Väst med syfte att analysera hur sjukvården kan kombinera behovet av styrmodeller som fungerar under normala förhållanden med behovet av styrmodeller som kan tillämpas under förhållanden som kännetecknas av stor press.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Det aktuella doktorandprojektet ingår som en del i ovan nämnda forskningsprojekt och genomförs i nära samarbete med sjukvården i Västra Götalandsregionen. Fokus i doktorandprojektet kommer ligga på kartläggning och analys av erfarenheter och upplevda behov av styrning, styrprinciper och styrmodeller i olika delar av det svenska sjukvårdssystemet och hur det integreras i vårdarbetet, särskilt från perioden med Covid-19. Utöver generell metod-/modellutveckling förväntas projektet bidra till en framtida styrning av sjukvården som kombinerar effektiv traditionell produktionslogistik med en hög förmåga att klara stor press. Såväl kvantitativ som kvalitativ forskningsmetodik kommer att användas under projektet.

Ämnesområden: Produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande (AIL)
Beroende på den sökandes bakgrund kan inskrivning ske som doktorand antingen inom Produktionsteknik eller inom Arbetsintegrerat lärande.

Forskningsmiljö: Doktoranden kommer att tillhöra den forskningsmiljö med vilket inskrivningen sker men kommer att ha samverkan med den andra miljön med placering vid Högskolan Väst. Dessutom kommer doktoranden att ha samverkan med forskare från Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Den aktuella forskargruppen leds av gästprofessor Björn Lantz och har stor samlad erfarenhet av forskningsfrågor relaterade till produktionslogistik i sjukvården.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§).

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt högskoleförordningen den som har:
1. Avlagt en examen på avancerad nivå.
2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
3. Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (HF 7 kap. § 39).

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Produktionsteknik har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom område maskinteknik, produktionsteknik, materialteknik eller angränsande teknikområde. Särskild behörighet till utbildning inom Arbetsintegrerat lärande är erfarenhet och utbildning på avancerad nivå inom arbetsliv och lärande. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet.

Urval och Antagning: Antagning sker efter individuell prövning. Utöver att uppfylla särskild behörighet grundas denna bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Även tidigare praktisk erfarenhet bedöms. För att lyckas med forskarutbildning bör sökande vara mycket motiverad, tillämpa ett strukturerat arbetssätt, vara kommunikativ och ha en god samarbetsförmåga. Kunskaper om och insikter kring operativa styrmodeller avsedda för tillämpning i olika typer av produktionssystem är meriterande, liksom intresse för och praktisk erfarenhet av produktionslogistik i sjukvården. Det är även meriterande att ha studerat kurser inom logistik samt besitta god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska och svenska.

Villkor: Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i september eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.

Ansökan: Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi.
Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:

 • CV/meritförteckning på engelska eller svenska
 • Personligt brev på engelska eller svenska innehållande bl.a.
  • Intresse för det aktuella forskningsämnet
  • Tidigare erfarenheter av forskningsämnet eller näraliggande områden
  • Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Intyg om examen på grund- och avancerad nivå
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Övrigt:

Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2020-07-31

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/121 och skickas via post till:

Högskolan Väst
HR
461 86
Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/121
Kontakt
 • Per Nylén, Prefekt , +46733975061, per.nylen@hv.se
 • Kristina Erkisson, Universitetslektor, +46721600145, kristina.eriksson@hv.se
 • Chamara Kumara, Doktorandutskottet vid HV, +46520-22 33 59, chamara.kumara@hv.se
Facklig företrädare
 • Laila Jensen Sundgren, OFR, +46520- 22 31 08
 • Henrik Johansson, SACO, +46520-22 33 25
Publicerat 2020-06-16
Sista ansökningsdag 2020-07-31

Tillbaka till lediga jobb