Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i Arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning mot digitalisering och högskolepedagogiskt utvecklingsarbete

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet
Det aktuella doktorandprojektet syftar till att studera pedagogiskt förändringsarbete inom svensk universitet- och högskoleutbildning i efterdyningarna av den pågående Corona pandemin. Som en konsekvens av pandemin tvingades universitet och högskolor ställa om alla undervisningsaktiviteter i campusmiljö och istället bedriva utbildning digitalt. För berörda pedagoger och lärare innebar det att samtliga undervisnings- och examinationsmoment på kort tid behövde anpassas till en ny digitalt medierad verklighet och de nya förutsättningar som den tillgängliga digitala infrastrukturen medgav. Projektets fokus ligger på de konsekvenser som en så radikal förändring  av praktiska och pedagogiska förutsättningar för att bedriva pedagogiskt arbete ger upphov till. Av särskilt intresse är hur mer ”bestående” förändringar i sättet att bedriva, organisera och utveckla pedagogiskt arbete kommer till uttryck i universitetslärares professionella utövande. Studien förväntas bidra till en fördjupad förståelse för det utvecklingsarbete och lärprocesser som kommer till stånd som en konsekvens av en radikal implementering av digitalt medierade undervisningsmetoder, men också vilken betydelse dessa förändringar har för lärares professionella roll och identitetsutveckling. Vidare förväntas studien bidra  med metodutveckling i syfte att stödja implementering av ny digital teknik i en högskolepedagogisk kontext.

Arbetsintegrerat lärande (AIL)
Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete, samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer.

Forskningsmiljö:
Doktoranden tillhör forskarutbildningen inom AIL med placering i Trollhättan. Doktorandprojektet kommer också att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina.För mer information om forskningsmiljön LINA se: LINA

Arbetsuppgifter:
Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§).

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl, i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39

Särskild behörighet har den som har: 90 högskolepoäng med relevans för utbildning på forskarnivå inom ämnet arbetsintegrerat lärande eller motsvarande kunskaper förvärvade i annat sammanhang och examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378 https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder:
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt särskilt utpekade kvalifikationer. Bedömningsgrunder hittas under 3.3 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378.

Urval och antagning:
Antagning sker efter individuell prövning. Denna grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, inbegripet kvaliteten på de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings-och utredningskaraktär som ingått i utbildningen. Även tidigare praktisk erfarenhet, bedöms.
Meriterande är:

 • arbetslivserfarenhet inom Universitet och högskoleverksamhet
 • erfarenhet av förändringsarbete
 • erfarenhet av och intresse för forskning
 • intresse för lärande-, kunskap- och kompetensfrågor

Den sökande skall vidare ha god social förmåga och klara av att arbete både enskilt och i grupp, samt ha goda kunskaper i svenska och engelska.

Villkor:
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde i oktober eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av respektive universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Varaktighet: 
En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi. Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:

 • Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
 • Kopia av examensarbeten och andra ev. publikationer (max tre stycken).
 • Personligt brev (max två sidor) med en kort beskrivning av:
  - sig själv och sina forskningsintressen
  - sina tidigare erfarenheter av förändringsarbete
  - sin syn på kunskap och kompetens kopplat till AIL med en beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom tjänstens område
  - sitt motiv till att bedriva forskarstudier
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser, alternativt rekommendationsbrev

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2020-05-27

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/98 och skickas via post till:

Högskolan Väst
HR 
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/98
Kontakt
 • William Jobe, Avdelningschef, +46 (0)701-03 98 22, william.jobe@hv.se
 • Kristina Johansson, docent, +46 (0)701715439, kristina.johansson@hv.se
 • Thomas Vinman, docent,, +46 (0)520-223943, thomas.winman@hv.se
 • Linnéa Carlsson, Doktorandutskottet vid HV, +46 (0)520-22 35 59, linnea.carlsson@hv
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
 • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2020-05-06
Sista ansökningsdag 2020-05-27

Tillbaka till lediga jobb