Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) med inriktning mot HRM

Genom ett forskningsanslag från Forte kan Högskolan Väst erbjuda en doktorandanställning i projektet ”Möjligheter och utmaningar med neurologisk mångfald i tillverkningsföretag: Utveckling och anpassning av HRM (human resource management) för neurodiversiva arbetsplatser”. Neurodiversitet är en normavvikelse av kognitiva förmågor som exempelvis autism och ADHD. HR-funktionen har en central roll för att hantera neurologisk mångfald då såväl rekrytering och bibehållande av anställda som individuellt baserad kompetensutveckling och individanpassning av arbetsuppgifter är centrala delar av HRM. Forskningsprojektet syftar därför till att studera hur neurodiversitet kan hanteras utifrån ett HRM-perspektiv i svenska tillverkningsföretag. Genom att utveckla nya arbetssätt och synsätt inom HRM kan dels individer med neurodiversitet bättre inkluderas i arbetslivet, dels kan neurologisk mångfald utgöra en konkurrensfördel för företag.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Projektet är primärt ett doktorandprojekt och du kommer, utifrån projektets ramar, ges möjlighet att själv påverka projektets preciserade frågeställningar och metod. Fokus i det vetenskapliga arbetet kommer initialt att ligga på att genomföra intervjuer med HR-chefer i ett antal svenska tillverkningsföretag för att analysera dessas erfarenheter av, och uppfattningar om, neurodiversitet. Därefter kommer fokus ligga på att utveckla konkreta HRM-praktiker, anpassade till svenska tillverkningsföretag, för att såväl främja som att realisera fördelarna med neurologisk mångfald. Projektet förväntas därmed generera viktiga kunskapsbidrag till HRM-fältet.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö: 

Forskningen kommer att bedrivas inom kärnområdet industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL) vid Högskolan Väst. Inom detta forskningsområde verkar cirka 20 forskare. Kärnområdet kombinerar teknisk och samhällsvetenskaplig ämneskompetens i tvärvetenskapliga forskningsprojekt för att kunna adressera komplexa samhällsutmaningar. Forskningsmiljön I-AIL är en del av den kompletta akademiska miljön AIL samt utgör en del av lärosätets KK-miljö Primus. Organisatoriskt så kommer du att verka vid avdelningen för företagsekonomi vid institutionen för ekonomi och IT.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§).

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: 1) grundläggande behörighet och 2) särskild behörighet.

1. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • Har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

2.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsintegrerat lärande har den som har:

 • Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet arbetsintegrerat lärande.
 • Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång. Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Goda kunskaper i Engelska såväl i tal som skrift.
 • Goda kunskaper i Svenska såväl i tal som skrift.

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av forskning, eller studier, inom HRM eller angränsande områden
 • Erfarenhet av kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder
 • Intresse för frågor om neurodiversitet och inkludering i arbetslivet
 • Intresse för tillverkningsföretag och företags konkurrenskraft

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till arbetsintegrerat lärande (AIL).

Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Arbetsinegrerat Lärande Dnr 2021/159 kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Examensarbeten och andra relevanta publikationer (max 3 totalt)
 • Personligt brev (max 3 sidor) innehållande:
  - Beskrivning av tidigare erfarenheters relevans för forskningsämnet
  - Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Examensbevis för kandidat- och masternivå
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-01-31.

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2023/271 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för ekonomi och IT eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/271
Kontakt
 • Jim Andersén , jim.andersen@hv.se
 • Anastasia Sieburg, 0520-223000
Facklig företrädare
 • Tobias Arvemo, SACO-S, +46520-223505
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
Publicerat 2023-11-28
Sista ansökningsdag 2024-01-31

Tillbaka till lediga jobb