Högskolan Väst, Institutionen för Hälsovetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i arbetsintegrerat lärande

Samverkan är integrerad i Högskolan Västs utbildning och forskning och realiseras genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL. AIL har utvecklats från att initialt rört pedagogisk utveckling kopplat till utbildningsverksamheten, till att nu också vara ett viktigt och angeläget ämnes och forskningsområde på vilket vår forskarutbildning vilar. Arbetsintegrerat lärande har tre dimensioner; en filosofi för lärande och kunskapsutveckling, en pedagogisk metod och ett eget ämne för forskning och forskarutbildning. Vår syn på AIL bygger på att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället och att teoretisk och praktisk kunskap är lika betydelsefulla.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Detta är ett projekt som stödjer en personcentrerad och sömlös vårdkedja och har det övergripande syftet att främja god fothälsa, vilket involverar en gränsöverskridande vårdkedja inom kommunal och primärvård. Forskningen kommer att kartlägga behov, utveckla kompetens och utvärdera användbarheten med integrerade e-hälsotjänster som stödjer lärandet av förebyggande, egenvård och vård av äldre personer med diabetes på äldreboenden som riskerar att utveckla sår på fötter. Forskningen och lärprocessen, är arbetsintegrerad, d.v.s. sker i samverkan med kommunal vård och primärvård. En modell för multidisciplinärt teamarbete mellan yrkesverksamma inom SÄBO och primärvård/specialistvård skall initieras inom projektet. Doktoranden kommer i forskarmiljön tillämpa och sprida sitt lärande från akademiska studier i konkret och verklig miljö bland de som berörs, personal och personer med diabetes.

Doktoranden kommer att ingå i forskarskolan SHIFT CARE - Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers. Det är en nationell forskarskola i samarbete mellan fyra lärosäten; Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst som nu rekryterar flera doktorander, varav en i Trollhättan. SHIFT CARE finansieras av Vetenskapsrådet och är den första forskarskolan i Sverige med fokus på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov. En hörnsten är att förbereda doktorander för att efter examen bli verksamma inom utbildning, med inriktning Nära vård, på universitet, högskolor och inom hälso- och sjukvårdens olika vårdnivåer. Doktorander som antas till forskarskolan kommer att antas till ordinarie forskarutbildning och följer lärosätets allmänna studieplan. Deltagandet i forskarskolan pågår parallellt med den ordinarie forskarutbildningen och forskarskolans program utgörs av två obligatoriska kurser, valbara kurser, internat, seminarier och möjlighet till internationellt utbyte. Mer information om forskarskolan finns här SHIFT CARE

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Doktorandanställningen ägnas till minst 80 % åt forskarstudier och avhandlingsarbete. Därutöver ingår undervisning och administration upp till en omfattning om maximalt 20 % av heltid (Högskoleförordningen 5 kap 2§).

Forskningsprojekten/avhandlingsarbetet kommer att bedrivas i en etablerad forskargrupp. Avhandlingsarbetet kommer att innefatta genomförande av fyra delstudier i ett projekt inom ovan angivna inriktning. Inledningsvis utarbetas projektplan och forskningsetisk ansökan.

Institutionstjänstgöringen kan bestå av undervisning och handledning av examensarbeten inom akademins program, fristående. kurser och/eller uppdragsutbildning. Aktivt deltagande i forskarskolan SHIFT CARE genomförs inom ramen för valbara kurser inom forskarutbildningen. Doktorander erbjuds att gå kurs i Högskolepedagogik.

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: 1) grundläggande behörighet och 2) särskild behörighet.

1. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

2.  Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsintegrerat lärande har den som har:

 • Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet arbetsintegrerat lärande.
 • Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång. Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Avlagd examen på avancerad nivå (magisterexamen eller masterexamen) i vårdvetenskap eller motsvarande.
 • Legitimation för profession inom hälso- och sjukvård
 • Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Goda kunskaper i engelska (motsvarande 3-årig gymnasienivå) i tal och skrift.

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

 • Erfarenhet av patientnära arbete inom något av de forskningsområden som beskrivits ovan.
 • Erfarenhet av vetenskapligt arbete och forskning.
 • Arbetslivserfarenhet och undervisning inom respektive område.

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till arbetsintegrerat lärande (AIL).

Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Arbetsinegrerat Lärande Dnr 2021/159 kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Utöver ovanstående används också följande bedömningsgrunder som urval bland behöriga sökande:

 • Sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten.
 • Sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten inom avsatta ramar.
 • Sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet.
 • Grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  Intresse för forskningsämnet
  Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier
  Motiv till att bedriva forskarstudier
  Examensbevis för kandidat- och masternivå
  Examensarbete på avancerad nivå
  Kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
  Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2023-06-15.

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2023/147 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för hälsovetenskap eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/147
Publicerat 2023-05-25
Sista ansökningsdag 2023-06-19

Return to job vacancies