Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Den aktuella anställningen sker inom ramen för ett externfinansierat forskningsprojekt (KK-Primus) om ledarskap och medarbetarskap i hybrida organisationer inom industrin (LeadHybrid). Syftet med projektet är att undersöka hur ledarskap och medarbetarskap inom industrin påverkas av nya och hybrida arbetsplatser. Digitala och hybrida arbetsplatser skapar nya möjligheter till organisering men utmanar också industring lednings- och innovationsförmåga samt lärande och kompetensutveckling mellan experter och intressenter. Projektet är förankrat i ämnesområdet Arbetsintegrerat lärande (AIL), är sålunda tvärvetenskapligt och ämnar bemöta behovet av lärande både på individ- och organisatorisk nivå i relation till samhällets och arbetsplatsens digitalisering och innovationsförmåga. Relaterade frågor är hur ska vi förstå och förhålla oss till en hybrid arbetsplats, dess utveckling, och vilka konsekvenser den får för hur vi arbetar med, kompetensutvecklar för, och leder teknikintensiva organisationer i en konkurrensutsatt omvärld? Bosch Rexroth och Ericsson deltar som samverkanspartners i projektet och utgör kontexten för studierna.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö:

Forskningsprojektet i vilken doktoranden deltar kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Väst forskningsmiljö.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet företagsekonomi (organisation och ledarskap).

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: 1) grundläggande behörighet och 2) särskild behörighet.

 1. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:
  • har avlagt examen på grund- och avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
  • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 2. Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i arbetsintegrerat lärande har den som har:
  • Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet arbetsintegrerat lärande.
  • Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång. Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.

För denna anställning krävs dessutom:

 • Goda kunskaper i svenska såväl i tal som skrift
 • Goda kunskaper i engelska såväl i tal som i skrift

Meriterande för denna anställning:

Erfarenhet av fallstudier, aktionsforskning och kvalitativa analysmetoder är meriterande. Vi ser gärna att doktoranden har erfarenheter från tillverkningsindustrin eller liknande branscher.

Det är meriterande om doktoranden har god kunskap om och erfarenheter från industriell utveckling och innovationsprocesser. Projekten utförs i både en svensk och internationell kontext och det är därför viktigt att den sökande har goda kunskaper i engelska såväl i tal som i skrift.

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till arbetsintegrerat lärande (AIL).

Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Arbetsinegrerat Lärande Dnr 2021/159 kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev innehållande:
  -Intresse för forskningsämnet
  -Tidigare erfarenhet gällande de tilltänkta forskningsämnet och dess forskningsmetoder samt vetenskaplig teoribildning
  - Motiv till att bedriva forskarstudier
 • Idéskiss (innehållande en övergripande skiss på ett forskningsupplägg inom det angivna doktorandprojektet som intresserar den sökande).
 • Examensbevis för kandidat- och masternivå
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning
 • Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2023-06-05.

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2023/133 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst

461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för Ekonomi och IT eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/133
Kontakt
 • Stefan Hellman (avdelingschef), 0520223629
 • Karin Högberg (handledare/projektledare), 0520-223000
 • Sofie Stenqvist (HR), sofie.stenqvist@hv.se
Facklig företrädare
 • Magnus Andersson, OFR, 0520-223193
 • Tobias Arvemo, SACO-S, +46520-223505
Publicerat 2023-05-11
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Return to job vacancies