Högskolan Väst, Institutionen för ekonomi och IT

Work Integrated Learning (WIL) is University West’s overarching profile and basic principle applied to learning, the exchange of ideas, and educational development. The government has assigned the distinguished task of developing WIL to University West. Work integrated learning in education and research develops new, relevant and advanced knowledge both within the academy and among its partners, which also benefits society in general. University West offers a wide variety of study programs, has a good number of applicants and the students show a high entry rate on the labor market. The main research environments at University West are Production technology, Learning in and for the new working life and Child and youth studies and is conducted in collaboration with the surrounding society. Campus is centrally located in Trollhättan with about 15,000 students and 675 employees.

Doktorandtjänst i arbetsintegrerat lärande (AIL) inom en ny nationell forskarskola UPGRADE om digitalisering och lärarutbildning

Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i arbetsintegrerat lärande, med fokus på digitalisering och lärarutbildning. Doktoranden kommer även ingå i en nationell forskarskola UPGRADE – Lärarutbildning och skolans digitalisering. Lärarutbildningen lyfts fram som avgörande för att nå målen med en digitaliserad skola i den svenska handlingsplanen SkolDigiplan från 2019, och därför har UPGRADE fokus på dessa utmaningar. Forskarskolan drivs gemensamt av 9 svenska lärosäten som alla har starka profiler mot digitalisering i skola och samhälle. Forskarskolan finansieras av Vetenskapsrådet och doktorandtjänster utlyses under våren på alla ingående lärosäten. På Högskolan Väst antas doktoranden till forskarutbildningen i arbetsintegrerat lärande.

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete, samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer.

Doktorandens vetenskapliga arbete: AIL, digitalisering och lärarutbildning
Doktorandens vetenskapliga inriktning ramas in av ämnet arbetsintegrerat lärande samt forskarskolans inriktning mot digitalisering och lärarutbildning. Arbetet behöver därför handla om relationen mellan arbete och lärande, om digitalisering och ha tydlig relevans och koppling till lärarutbildning. Några exempel på tänkbara inriktningar kan vara, men är inte begränsat till: att studera digitalisering på lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning, att studera relationen mellan skolans digitalisering och lärarutbildningens organisering, eller att studera fortbildning för verksamma lärare avseende digital kompetens. Ett område som är förhållandevis lite studerat och därför intressant är yrkeslärarprogrammet med sin tydliga relevans för arbetsintegrerat lärande.  Programmet har fokus på yrkeskunnande och arbetsplatsförlagt lärande (APL) med koppling till skilda typer av verksamheter som påverkas av digitalisering på olika sätt. Då utlysningen är brett formulerad, vill vi att den sökande själv formulerar sitt intresse och tänkbara forskningsansatser i ett eget förslag på forskningsskiss i ansökan.  
Arbetsuppgifter:
Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare inom forskarskolan UPGRADE, samt med doktorander och forskare i den lokala forskningsmiljön inom arbetsintegrerat lärande, t.ex. forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA). I normalfallet innefattar doktorandtjänsten 80% forskarutbildning, samt 20% tjänstgöring inom utbildning eller administration.  I den här tjänsten ingår tjänstgöring på något av högskolans lärarprogram. Doktoranden förväntas bidra till forskningsmiljön genom närvaro på högskolan.

Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt högskoleförordningen den som har:
1. Avlagt en examen på avancerad nivå.
2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå. 
3. Eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (HF 7 kap. § 39).

Särskild behörighet har den som har 90 högskolepoäng inom för ämnet relevanta områden. Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå fordras.

För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378: https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Bedömningsgrunder:
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt särskilt utpekade kvalifikationer. Bedömningsgrunder hittas under 3.3 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378.

Kvalifikationer:
Goda kunskaper i svenska krävs för att utföra tjänstens alla arbetsuppgifter. Förutom formella behörighetskrav är det meriterande med en bakgrund där lärande, utbildning och digitaliseringsfrågor har framträdande roller. Erfarenheter från lärarutbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete, digital teknikanvändning, liksom praktiska erfarenheter från den svenska skolan och likande erfarenheter är därför meriterande.

Varaktighet:
Anställningen är på 5 år med start tidigast 2020-09-01 eller enligt överenskommelse. En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan:
Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi. Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/.  

Ansökan skall innehålla:
1. CV/Meritförteckning inklusive eventuella pedagogiska meriter samt vidimerade kopior av betyg, examensbevis etc.
2. Kopia av examensarbete/n på avancerad nivå samt eventuella andra publikationer (max tre stycken).
3. Personligt brev där du kort beskriver dig själv och dina forskningsintressen (max två sidor).
4. Förslag till forskningsskiss på maximalt 3 sidor. Forskningsskissen kan skrivas på svenska eller engelska och bör relateras till forskarskolans forskningsprogram, se länk till ansökan UPGRADE, och till arbetsintegrerat lärande som ämne. Skissen bör innehålla övergripande och preliminär information om det tänkta projektets syfte, teoretiska utgångspunkter samt vilken metodansats som planeras att användas.
5. Övriga handlingar som du önskar åberopa.
6. Uppgift om två referenspersoner, alternativt rekommendationsbrev.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Övrigt:
Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2020-05-15.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/66 och skickas via post till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
First day of employment Enligt överenskommelse
Salary Månadslön
Number of positions 1
Working hours 100%
City Trollhättan
County Västra Götalands län
Country Sweden
Reference number 2020/66
Contact
  • Linnéa Carlsson, Doktorandutskottet vid HV, 0520-22 35 59, linnea.carlsson@hv.se
  • Lena Pareto, Professor, 0706-632212, lena.pareto@hv.se
Union representative
  • Magnus Andersson, OFR, 0520-22 31 93
  • Tobias Arvemo, SACO, 0520-22 35 05
Published 19.Mar.2020
Last application date 15.May.2020 11:59 PM CET

Return to job vacancies