Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL)

Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på teknik inom hälsa- och sjukvård (e-hälsa). Anställningen är ett samarbete mellan Högskolan Väst och Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet som samfinansierar denna anställning som doktorand.

Ämnesbeskrivning

Ämnet Informatik med inriktning mot AIL utgår från studier av teknologi, information och människor. Detta innefattar kunskapsintressen kring design och användning av informations- och kommunikationssystem och är inriktad mot studier av hur digitaliseringen och digital teknik/artefakter förändrar villkoren för lärande, kunskap och samarbete i en arbetslivspraktik. Särskilt fokuseras lärande i relation till förändring och interaktion vid införande och bruk av nya teknologier och system. Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne kopplat till referensvetenskaper såsom organisationsvetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kognitionsvetenskap. Det specifika forskningsprojektet är tvärvetenskapligt och relaterar till ämnen så som medicin, vårdvetenskap, vårdpedagogik, etc.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Detta forskningsprojekt fokuserar på nyttan med hälsoplattformar för patienter med långvariga/kroniska sjukdomstillstånd. En hälsoplattform kan innehålla information om symptom för olika behandlingar, möjlighet att ställa frågor till vården, samt att diskutera med patienter i samma situation, eller mer erfarna patienter. (”peer-to-peer support”). Sociala medier blir allt vanligare inslag inom e-hälsa. I detta samverkansprojekt fokuseras specifikt på patienter som ska behandlas och som överlevt tarmcancer. Det är nära kopplat till vården och sker i samarbete med kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Projektet inkluderar grundläggande frågor kring design – form och innehåll på en hälsoplattform. Men, framförallt vilka effekter användningen kan åstadkomma för såväl patienter som för vårdprofessionen. Ur ett systemperspektiv är vi intresserade av hur en plattform startas samt skalar och växer, det som kallas plattformiseringsprocessen.

Ämnesområde: Informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande (AIL) 

Forskningsmiljö: Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina. Inom denna forskningsmiljö finns kompetens för Informatik och arbetsintegrerat lärande, samt erfarenhet av att bedriva forskning av hälsoplattformar. För mer information om forskningsmiljön LINA se: https://www.hv.se/LINA

I detta samverkansprojekt utgör även den vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och den vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östras  förlagda forskningsmiljön SS-ORG (Scandinavian Surgical Outcomes Research Group) som är ett nätverk av forskande kirurger inom främst Sverige och Danmark.  I denna forskningsgrupp finns seniora forskare och doktorander. Forskningsgruppen har ett stort metodologisk kunnande och klinisk kompetens som utgör ett väsentligt komplement till Lina i detta projekt.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik på Högskolan Väst.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i informatik med inriktning AIL har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande. Kunskaper kan ha inhämtats inom eller utom landet. För mer detaljer kring behörighet: Se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25: https://www.hv.se/forskning/till-dig-som-vill-bli-doktorand/arbetsintegrerat-larande/ 


Bedömningsgrunder:
 Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 Allmän studieplan för forskarutbildningen i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, Dnr 2015/1342 B 25.

Kvalifikationer: Den sökande skall ha en bakgrund i informatik eller i annat ämne med relevans för informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, som t.ex. någon av referensvetenskaperna (se ämnesbeskrivningen) med tydlig inriktning mot informatikfrågor. Kvalifikationer från hälsoinformatik, vårdinformatik, vårdpedagogik, medicinsk informatik är särskilt intressanta. Bakgrund inom vårdvetenskap/vårdpedagogik eller angränsande ämnen är aktuell om utbildningen även har profil mot informatik.

Gällande vetenskaplig metodik används främst kvantitativa studier, exempelvis analys av stor enkät, men även kvalitativa. Vidare kan även moderna verktyg för analys av ostrukturerade data – exempelvis text i form av diskussioner på forum, samt analys av loggdata, bli aktuella. Anställningen kräver även tillräcklig kompetens i svenska för att självständigt kunna genomföra intervjuer samt arbeta med analys av text på svenska. Tidigare egen forskning inom relevanta områden är meriterande.

Varaktighet: En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

  1. ”Idéskiss”: En text omfattande ca 2-4 A4-sidor innehållande en beskrivning av forskningsintresse och dina speciella kvalifikationer för anställningen i fråga.
  2. CV/Meritförteckning
  3. Examensarbete på avancerad nivå
  4. Intyg examen på grund- och avancerad nivå
  5. Rekommendationsbrev och/eller namn på referenspersoner
  6. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, t.ex. forskningsrelaterade texter (t.ex. artiklar, rapporter etc.) om sådana finns

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2018-03-11

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR-avdelningen
461 86 Trollhättan
Sverige

Ange ref.nr: 2018/46

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2018/46
Kontakt
  • Martin Gellerstedt, Docent i Informatik, +46520-22 35 08
  • Anna Sigridur Islind, Doktorandutskottet vid HV, +4670-555 19 85
Facklig företrädare
  • Magnus Andersson, OFR, +46520-22 31 93
  • Tobias Arvemo, SACO, +46520-22 35 05
Publicerat 2018-02-09
Sista ansökningsdag 2018-03-11

Return to job vacancies