Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

Högskolan Väst drivs av att göra skillnad. Genom vår utbildning och forskning vill vi bidra till innovation, en positiv samhällsutveckling och en hållbar värld. Vi är en modern högskola under stark utveckling. Vår profil arbetsintegrerat lärande (AIL) är en del av allt vi gör och att samverka med omvärlden är prioriterat för oss.

Högskolan Väst har ett av landets högsta söktryck och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan har 13 000 studenter och över 700 anställda. Vårt attraktiva campus ligger centralt i Trollhättan och är en plats där kunskaper, idéer, kulturer och människor möts. Vi jobbar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vi som arbetar på Högskolan Väst gör skillnad varje dag. Vill du också det?

Doktorand i produktionsteknik - inriktning materialkarakterisering med ultraljud

Under ett antal år har provningsindustrin haft utmaningar vid provning av material som varit svåra att hantera vid inspektion med oförstörande provning, OFP. Detta beror på det faktum att komponenterna har visat starkt anisotropt ultraljudsbeteende (svets i rostfritt material), dvs oförutsägbara ultraljudsvågvägar. Erfarenhet av modellering och verifiering mot anisotropt material tyder på att inte ens omfattande studier kunde producera en statistisk baserad modell som kunde förutsäga det anisotropa beteendet. En metod för att uppskatta kristallorienteringarna i en anisotrop svets utvecklades i ett tidigare doktorandprojekt. Målet för detta projekt är att utveckla ett komplett mätsystem för dendritorientering i en svets baserat på konventionell ultraljudsteknik tillämpad i ett nytt sammanhang.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Grundidén är att använda ultraljudsbaserad information för att bestämma dendritorienteringen i en svetsad geometri. Informationen om dendritorientering kan sedan användas för att modellera den specifika svetsen för parameterstudier i termer av optimal ultraljudsteknik och även för att lösa det inversa problemet. Projektet innefattar utveckling av en modell av vågböjning i svetsvolymen som en funktion av orienteringen av anisotropa (dendriter). Dessutom skall en mätprocedur utvecklas för mätning av ljudvägarna genom en motsvarande svetsvolym. Modellen, tillsammans med mätdata, ligger sedan till grund i ett optimeringsschema som itererar dendritorienteringen hos den verkliga svetsen. Data, baserade på ultraljudsinspektionsmetoder, ska användas som sanna värden i ett inversschema. Därav är det nödvändigt att experimentellt validera den utvecklade modellen med hjälp av väldefinierade testblock. Dessa har tidigare analyserats i ett tidigare projekt (ULiAS Uppgift 4) men utvärderingen måste kompletteras med den mätteknik som utvecklats i projektet. 

Ämnesområde: Produktionsteknik

Forskningsmiljö:

Doktorander i Produktionsteknik blir en del i forskargruppen PTW (Produktionsteknik Väst). Gruppen samarbetar med verkstadsindustrin i regionen vid Produktionstekniskt Centrum, (PTC), som rymmer ett avancerat forskningslaboratorium. Klicka här för mer information om vårt forskningscenter.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet.

Behörighetskrav:

För att kvalificera sig för anställning som doktorand krävs att två behörighetskrav är uppfyllda: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

1) Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

har avlagt examen på grund- och avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

2) Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i produktionsteknik har den som har:

Examen på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet. Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

Behörighetskraven kan uppfyllas av studier i Sverige eller utomlands.

För denna anställning krävs dessutom:

Examen på avancerad nivå i tillämpad fysik, maskinteknik, teknisk matematik, teknisk fysik eller motsvarande Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i engelska God samarbetsförmåga

Meriterande för anställningen är följande kvalifikationer:

Dokumenterad erfarenhet/kurser i numerisk modellering med finita element eller avancerad programmering i t.ex. MATLAB, Fortran, C/C++/C#, Python eller motsvarande språk Erfarenhet av signalbehandling och mätsystem Dokumenterad erfarenhet av forskningsarbete och vetenskapligt skrivande (tidigare publiceringar i ämnet ses som meriterande) Förmåga att kommunicera på svenska

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till produktionsteknik.

Under punkt 3 i Allmän studieplan för utbildningen på forskarnivå i Produktionsteknik kan du läsa mer om behörighetskrav och bedömningsgrunder.

Varaktighet och anställningsvillkor:

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar fyra års heltidsstudier under maximalt åtta år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg Varbi via högskolans webbplats.

Ansökan ska bestå av:

CV/Meritförteckning Personligt brev innehållande: Intresse för forskningsämnet Tidigare erfarenhet av det föreslagna forskningsämnet och dess forskningsmetoder och vetenskapliga teorier Motiv till att bedriva forskarstudier Examensbevis för kandidat- och masternivå Examensarbete på avancerad nivå Diploma Supplement och kursförteckning/transcript över alla terminer för kandidat- och masterexamen på originalspråk samt i översättning Övriga handlingar som sökanden vill åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Om du har pågående studier på avancerad nivå kan du ansöka och därefter komplettera din ansökan med godkänt examensarbete, giltigt examensbevis och andra behörighetsdokument för sista dagen för ansökan.

Din ansökan ska vara Högskolan Väst tillhanda senast 2024-01-07

De underlag som inte kan skickas digitalt märks med ref.nr R 2023/265 och skickas till:

HR-avdelningen
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
Sverige

Institutionen för Ingenjörsvetenskap eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/265
Kontakt
  • Hanna Bjurmalm, HR-specialist , 0520-223000
  • Håkan Wirdelius, Professor, +46701039936
Facklig företrädare
  • Henrik Johansson, SACO-S, +46520-223325
  • Karl Dahlqvist , OFR, 0520223682
Publicerat 2023-10-30
Sista ansökningsdag 2024-01-07

Tillbaka till lediga jobb