Högskolan Väst, Institutionen för individ och samhälle

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker en Licentiand i psykologi

Institutionen för individ och samhälle vid Högskolan Väst erbjuder en utbildningsplats på forskarnivå i psykologi. Utlysningen omfattar utbildning på forskarnivå omfattande120 högskolepoäng (två års heltidsstudier) och avslutas med filosofie licentiatexamen. Utbildningen bedrivs på heltid om inte särskilda skäl finns för lägre studietakt, dock lägst 50%.
Utbildningen beräknas starta i mitten av januari 2021.

Projektets inriktning
En aktuell och samhällsrelevant fråga rör föräldrars möjlighet för att bidra till barnens bästa möjliga utvecklingspotential. Trots att föräldrar har huvudansvaret för barnuppfostran och barnens utveckling, kan förutsättningar för att möjliggöra det bästa möjliga utveckling för barnen se olika ut, vilket påverkar barnens utveckling på sikt. Föräldrar med utländsk bakgrund som lever i utsatta områden är ofta oroliga för deras barns livsmöjligheter samtidigt som de har sämre förutsättningar för att axla rollen som föräldrar och möjliggöra bästa utvecklingspotential för deras barn.

Det aktuella projektet som licentiandanställningen är kopplad till har en inriktning mot implementering och utvärdering av ett kulturellt informerat föräldraskapsstödsprogram, Trygga Föräldrar, som riktar sig till föräldrar med utländsk bakgrund som lever i områden med social utsatthet och som har oro för att deras barn (12–18 år) har eller kommer att dras till skadliga miljöer med kriminalitet och alkohol/droger. Trygga föräldrar erbjuder stöd till dessa föräldrar genom att bygga på skyddsfaktorer hos föräldrar och stärka föräldrar i deras föräldraskap genom samtal och reflektion i grupp, värderingsövningar och rollspel, med fokus på att bygga upp föräldrars självtillit och föräldra-barnkommunikation och minska föräldrars oro för deras barn. Mellan år 2020 och 2022 kommer Trygga Föräldrar att implementeras i flera svenska kommuner.

Syftet med licentiandprojektet är att testa implementering och effekt av programmet Trygga Föräldrar i svenska kommuner. Detta görs dels genom observation och intervjuer med föräldrar och gruppledare/chefer, dels genom longitudinella effektmätningar av föräldrars självtillit, föräldra-barnkommunikation och oro för deras barns utveckling. Licentianden kommer att ha kontakt med programutvecklare och kommunikation med socialtjänstarbetare som genomför grupperna, samt föräldrar som vill vara delaktiga i utvärderingen av programmet. Licentianden kommer därmed att vara delaktig i projektets hela implementerings- och utvärderingsprocess. Projektet gör det möjligt att generera praktikbaserad evidens om stöd till föräldrar i utsatthet som kan komma till nytta i kommuners dagliga praxis.

Forskningsmiljö
Doktoranden kommer antas till forskarutbildningen i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Göteborgs Universitet. Doktoranden kommer att vara anställd och placerad vid Högskolan Väst. Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid den Barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV) på Högskolan Väst. För mer information om forskningsmiljön BUV se: https://www.hv.se/BUV  

Arbetsuppgifter
Doktorandanställningens mål är att doktoranden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom psykologi samt bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Doktorandanställning i psykologi syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete.

Behörighetskrav
För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs följande:

 • fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
 • minst 60 högskolepoäng i psykologi på avancerad nivå, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
 • på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i Psykologi har den vars examen på avancerad nivå har en relevant inriktning med anknytning till forskarutbildningsämnet, exempelvis inom området socialt arbete eller folkhälsa.

Bedömningsgrunder
Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöring. Bedömningsgrunder hittas i Allmän studieplan för forskarutbildningen i psykologi

https://www.gu.se/sites/default/files/2020-06/asp-lic-2018.pdf

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.
Bedömning av de sökande görs med avseende på graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Erfarenhet av praktiskt socialt arbete med fokus på föräldraskapsstöd och/eller i utsatta områden är meriterande. Tidigare erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete är meriterade. Den sökande ska kunna kommunicera flytande i tal och skrift på engelska och svenska i myndighetssammanhang, i vetenskapliga sammanhang och för olika grupper i samhället. SPSS vana och intervjuerfarenhet är meriterande.Intervjuer ingår som ett led i urvalsproceduren

Varaktighet

En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd licentiatexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar två års heltidsstudier under maximalt fyra år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan
Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi.
Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan skall innehålla:

 • CV/Meritförteckning
 • Personligt brev
 • Avhandlingsskiss enligt mall och projektplan till Trygga Föräldrar som laddas ner ifrån Varbi under filer 
 • Examensarbete på avancerad nivå
 • Intyg examen på grund- och avancerad nivå
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
 • Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser.

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Övrigt:

Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2020-10-12.

De underlag som inte kan skickas digitalt ska märkas med referensnummer 2020/153

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadsavlönad
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Trollhättan
Län Västra Götalands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/153
Kontakt
 • Lena Sjöberg, Prefekt , 0520223724, lena.sjoberg@hv.se
 • Sabina Kapetanovic, Lektor i psykologi, 0520-223717, sabina.kapetanovic@hv.se
 • Therése Skoog, Docent i psykologi, 031-786 6937, therese.skoog@psy.gu.se
Facklig företrädare
 • Kerstin von Brömssen, SACO, 0520-22 37 75
 • Sandra Öhrström, OFR, 0520-22 38 24
Publicerat 2020-09-14
Sista ansökningsdag 2020-10-12

返回职位空缺页面